درس‌های موجود

معادلات ديفرانسيل، استاد(مهري شهرام)

 • استاد: مسيب زهره وند خدري
 • استاد: شهرام مهري

معادلات ديفرانسيل، استاد(ملکي حسن)

 • استاد: حسن ملکي
 • استاد: شهرام مهري

معادلات ديفرانسيل، استاد(لطيفي ناميله ليلا)

 • استاد: مسيب زهره وند خدري
 • استاد: ليلا لطيفي ناميله

معادلات ديفرانسيل، استاد(زهره وند خدري-مسيب)

 • استاد: بهمن حياتي
 • استاد: مسيب زهره وند خدري

معادلات ديفرانسيل، استاد(حياتي بهمن)

 • استاد: بهمن حياتي
 • استاد: بهمن حياتي

معادلات ديفرانسيل، استاد(باجلان مريم)

 • استاد: مريم باجلان
 • استاد: محمد فرخ زادي