درس‌های موجود

آز فيزيک1 - استاد، (جامه بزرگي-مهدي )

  • استاد: مهدي جامه بزرگي
  • استاد: زهرا صفي کيکله

مبانی مهندسی برق ۱

سرفصل درس: یادآوری قوانین فیزیک الکتریسیته، انرژی و توان، اجزاء مدارهای الکتریکی و بیان ریاضی و فیزیکی آنها، ترکیب موازی و سری اجزاء مدار، مدارهای جریان دایم، مداره…
  • استاد: احسان قاسمی مقدم

مبانی مهندسی برق ۲

سرفصل درس: مغناطیس و الکترومغناطیس، محاسبات نیروی مغناطیسی، مدارهای مغناطیسی، اصول کار ماشینهای جریان دایم، انواع ماشینهای جریان دایم با تحریک سری و موازی و مرکب و …
  • استاد: احسان قاسمی مقدم

آزمايشگاه مباني مهندسي برق، استادامين روستايي

  • استاد: امين روستايي
  • استاد: امين روستايي

آزمايشگاه مباني مهندسي برق، استادامين روستايي

  • استاد: امين روستايي
  • استاد: امين روستايي